Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi

VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ ANABİLİM DALI

Türkiye’de veteriner hekimliği eğitiminin başlamasıyla birlikte veteriner hekimliği tarihi ve meslek etiği konuları eğitimin önemli bir parçası olarak değerlendirilmiş ve müfredatta yer almıştır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, kuruluşundan itibaren bir anabilim dalı kurulmamış olsa da “Veteriner Hekimliği Tarihi”,  “Mesleki Etik ve Deontoloji”, “Veteriner Hekimliği Mevzuatı” derslerini müfredatına almıştır. Dersler, 2012 yılına kadar Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Atilla ÖZGÜR tarafından verilmiştir. 2011 yılında Anabilim Dalı resmi olarak kurulmuştur.

Anabilim Dalı derslerinden olan Veteriner Hekimliği Tarihi dersinde; Türkiye’de yükseköğretim, Dünyada ve Türkiye’de üniversitelerin gelişimi, Veteriner hekimliğin üniversiter sistemde ve meslekler ailesindeki yeri, Hastalık ve tedavi kavramları, Tarihte insan hayvan ilişkisi ve veteriner hekimliğin doğuşu, Geçmişten günümüze veteriner hekimliğin profili, Tarihsel süreçte çeşitli uygarlıklarda veteriner hekime verilen adlar, Dünyada bilimsel veteriner hekimlik, Türkiye’de bilimsel veteriner hekimlik, Veteriner hekimlerin insanlığa hizmetleri, Veteriner hekimliği ile ilgili uluslararası örgütler ve Mehmet Akif Ersoy’un veteriner hekim kimliği konuları üzerinde durulmaktadır. Mesleki Etik ve Deontoloji dersinde ise Etik ve deontoloji konularında temel kavramlar, Edebiyat klasikleri üzerinden ahlak kavramını tartışma, Mesleki etik, Mesleki deontoloji, Veteriner hekimliği etiği, Tıp etiği, Biyoetik, Temel etik ilkeler ve veteriner hekimliği, Mesleki uygulamalarda etik ilişkiler, Sinema eserleri üzerinden ahlak kavramını tartışma, Etik kurullar (yerel etik kurullar, ulusal etik kurullar, uluslararası etik kurullar), Bilimsel araştırmalarda etik ilkeler ve sorunlar, Hayvan refahı ve Hayvan hakları konuları tartışılmaktadır. Veteriner Hekimliği Mevzuatı dersinde ise, Mevzuat – kavram ve tanımlar, T.C. Anayasasında veteriner hekimliği ile ilgili hükümler, Türkiye’de veteriner hekimliği mesleğinin uygulanmasına ilişkin hukuki yapılanma, Konsültasyon tartışması, Veteriner hekim kliniklerinin sorunlarının tartışılması gibi konular işlenmektedir.