.

Öğrenci uygulamaları izleme sistemi

28.02.2019


Veteriner hekimliği eğitimi, beş yıllık eğitim ve öğretim sürecinden ibarettir. Öğrenciler eğitim ve öğretim süreçlerini, teorik ve uygulamalı dersler alarak tamamlarlar. “Öğrenci Uygulamaları İzleme Sistemi”ile öğrencilerin veteriner hekimliği eğitim ve öğretimleri süresince yapmış olduğu uygulamalar kayıt altına alınarak, ulusal ve uluslararası akreditasyon programlarının belirlediği mezuniyet sonrası İlk gün yeterliliklerini kazanmaları hedeflenmektedir.

“İlk Gün Yeterlilikleri”gereken asgari standartlardır ve veteriner hekimliği mesleği için başlangıç noktasıdır. İlk gün yeterliliklerini kazanan yeni mezun, veteriner hekimliği mesleğinin başlangıç düzeyindeki görev ve sorumluluklarını bağımsız olarak yapabilmeli ve tek başına yapabilecek kadar özgüvene sahip olmalıdır. 

Veteriner hekimliği eğitimi veren kurumlar, öğrencilerinin ilk gün yeterliliklerini eğitim sürecinin başlangıcından mezun olana kadar yerine getirmesinden ve bunları geliştirmesinden sorumludur.

Bu “İlk Gün Yeterlilikleri”veteriner hekimliği mesleğinin nitelikleri ile ilgili olan ulusal mevzuat ve AB direktifleri ile uyumlu olmalıdır.

AB Direktifleri:

-Direktif 2005/36/EU (mesleki niteliklerin tanınması üzerine,)

-Direktif 2010/63/EU (bilimsel amaçlar için kullanılan hayvanların korunması üzerine),

-Direktif 852/2004/EC (gıda hijyeni üzerine),

-Direktif 853/2004/EC (hayvansal kökenli gıdalar için spesifik hijyen kuralları üzerine),

-Direktif 854/2004/EC (insan tüketimine sunulan hayvansal kökenli gıdaların resmi kontrollerinin organizasyonu için spesifik kurallar üzerine),

-Yönetmelik 1099/2009/EU (öldürme aşamasında hayvanların korunması üzerine)

 

İlk Gün Yeterlilikleri

 

1.    Veteriner hekimlerin ilişkili olduğu hasta, hasta sahipleri, toplum ve çevre ile ilgili etik ve yasal sorumluluklarını anlamak.

2.    Veteriner hekimliği ile ilgili organizasyon, yönetim ve mevzuat bilgisine sahip olmak.

3.    Veteriner hizmetlerinde sağlık ve güvenliği geliştirmek, izlemek ve sürdürmek; kalite güvencesi (QA) sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak; risk yönetimi ilkelerini uygulamaya koymak.

4.    Hasta sahipleri, toplum, meslektaşlar ve ilgili makamlarla uygun bir dil kullanarak etkili bir şekilde iletişim kurmak.

5.    Klinik ve müşteri kayıtları ile gerektiğinde meslektaşları tatmin edici ve toplum tarafından anlaşılabilir bir biçimde vaka raporları hazırlamak.

6.    Hizmet sırasında multidisipliner bir ekibin üyesi olarak etkili bir şekilde çalışmak.

7.    Veteriner hekimliği faaliyetlerinde ekonomik ve duygusal durumu anlamak.

8.    Literatür ve sunumları eleştirel bir şekilde gözden geçirebilmek ve değerlendirebilmek.

9.    Klinik yönetim prensiplerini anlamak ve uygulamak, kanıta dayalı veteriner hekimliği uygulamalarını yapmak.

10.  Hayvan bakımı ve veteriner halk sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmak için veteriner hekimliği bilgilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bu amaçla mesleki yeteneklerini kullanmak.

11.  Eksik bilgi ile başa çıkma, beklenmedik durumlarla başa çıkma ve değişime uyum sağlama yeteneğini göstermek.

12.  Kişisel ve mesleki sınırları tanıma ve gerektiğinde nasıl profesyonel danışmanlık, yardım ve destek alınacağını bilmek.

13.  Yaşam boyu öğrenme becerisi ile mesleki gelişim ve öğrenme kararlılığı göstermek. Bu, mesleki deneyimin yansıması ve kayıt altına alınması ile performans artırılması ve yetkinlik için önlemler almayı içerir.

14.  Performansı artırmak/iyileştirmek için kendi kendini denetleme ve akran grubu inceleme süreçlerine katılmak.

15.  Bireysel hayvan veya hayvan grubunun ve çevresinin konuyla ilgili geçmiş bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde öğrenmek.

16.  Hasta hayvanları güvenli bir şekilde ve hayvanlara saygı göstererek zaptı-raptını yapmak ve veteriner hekimin bu teknikleri gerçekleştirmesine yardımcı olmak.

17.  Tam bir klinik muayene yapma ve klinik karar verme becerisini göstermek.

18.  Uygun tedavi planları geliştirmek ve hastaların çıkarlarına ve mevcut kaynakların uygunluğuna göre tedaviyi yönetmek.

19.  Acil bir durumda tüm türlere bakmak, ilk ve acil yardım yapmak.

20.  Bir hayvanın veya hayvan grubunun fiziksel durumunu, refahı ve beslenme durumunu değerlendirmek ve hasta sahibine yetiştiricilik ve beslenme ilkeleri hakkında tavsiyelerde bulunmak.

21.  Örnekleri toplamak, saklamak ve taşımak, uygun teşhis testlerini seçmek, test sonuçlarını yorumlamak ve anlamak.

22.  Hastanın uygun geçmiş bilgilerinin alınması da dahil olmak üzere, başvuru ve tanı hizmetleriyle açık bir şekilde iletişim kurmak ve işbirliği yapmak.

23.  Görüntüleme ve diğer tanı yöntemlerinin tanı koymadaki katkısını öğrenmek. Temel görüntüleme ekipmanlarını kullanmak ve iyi sağlık ve güvenlik uygulamaları ile mevcut yönetmeliklere göre vakaya uygun bir muayene gerçekleştirmek.

24.  İhbarı mecburi, kayıt altına alınması gereken ve zoonoz hastalıkların şüpheli belirtilerini tanımak ve ilgili makamları bilgilendirmek de dahil olmak üzere uygun önlemleri almak.

25.  Lisanslı ilaçlarla ilgili uygun veri kaynaklarına erişmek.

26.  Mevzuata ve en son ilaç rehberine uygun olarak ilaçları doğru ve bilinçli bir şekilde reçete etmek ve dağıtmak.

27.  Şüpheli ters reaksiyonları (yan etki) rapor etmek.

28.  Ekipman sterilizasyonu ve giysilerin dezenfeksiyonu da dahil olmak üzere, biyogüvenlik prensiplerini doğru bir şekilde uygulamak.

29.  Aseptik cerrahiyi doğru şekilde gerçekleştirmek.

30.  Sedasyon, genel ve bölgesel anesteziyi güvenli bir şekilde uygulamak; kimyasal kısıtlama yöntemlerini uygulamak.

31.  Acıyı değerlendirmek ve yönetmek.

32.  Gerekli görüldüğünde, ötaneziyi hayvan sahiplerinin duygularına duyarlılık göstererek, hayvana saygı duyarak ve uygun bir yöntem kullanarak yapmak, mevcut olanların güvenliği açısından karkasların bertarafı konusunda tavsiyede bulunmak.

33.  Sistematik bir şekilde ölüm sonrası otopsi muayenesi yapmak, gözlemleri kaydetmek, dokuları örneklemek, saklamak ve nakletmek.

34.  Gıda zinciri için ayrılan hayvanların ante-mortem muayenesini hayvan refahına dikkat ederek yapmak; hayvansal kökenli ürünlerin kalitesini ve güvenliğini etkileyen koşulları doğru bir şekilde tespit etmek, gıda zincirine uygun olmayan koşulları bulunduran hayvanları dahil etmemek.

35.  Gıda üreten hayvanların post-mortem incelemesi ve gıda teknolojisi alanındaki denetim de dahil olmak üzere gıda ve yemlerin muayenesini yapmak.

36.   Türlere uygun ve kabul edilen hayvan sağlığı, refahı ve halk sağlığı standartlarına uygun önleyici programlar hakkında tavsiyelerde bulunmak ve uygulamak.

    

Öğrenci uygulamaları (Logbook) ulusal ve uluslararası akreditasyon standartlarına uygun olarak sistem üzerinden yürütülmektedir. Sisteme giriş için lütfen aşağıda verilen bağlantıya tıklayınız.


Öğrenci Uygulamaları İzleme Sistemi (LogBook)


GÜNCEL

  • Öğrenci uygulamaları izleme sistemi | 28.02.2019
  • Veteriner Fakültesi Memnuniyet Anketleri | 10.05.2019
  • VFD_Veteriner Fakültesi Dergisi | 04.10.2019
  • EAEVE | 28.02.2019
  • VEDEK | 28.02.2019
  • IVSA | 28.02.2019